მომსახურების სფერო

* ტექნიკური პროექტის შექმნა ტექნიკური დავალების საფუძველზე მრეწველობის ნებისმიერი დარგისათვის;
* მუშა პროექტის შექმნა ტექნიკური პროექტის საფუძველზე მრეწველობის ნებისმიერი დარგისათვის;
* პროექტის განხორციელებისათვის კრებითი კვანძების შექმნა და დამზადება საჭირო მოწყობილობების შერჩევით;
* მუშა პროექტში გამოყენებული დეტალების, კვანძების და მოწყობილობების მონტაჟი, ექნოლოგიური სისტემების შექმნა, პროგრამული უზრუნველყოფნა და გამართვა-გაშვება;
* პროგრამული უზრულველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაცია და ვიზუალიზაცია, HART, FIELDBUS და PROFIBUS-ის პროტოკოლის გამოყენებით.
* ინფორმაციის მიღება-გადაცემა საინფორმაციო და ოპტიკური კაბელით, GSM, GPRS (დახურული ქსელი), CANOPI სისტემებით, მონიტორინგი და საწარმოო პროცესების მართვა პერსონალური კომპიუტერით;
* ჩვენს მიერ მიწოდებული ან დამონტაჟებული სისტემების და მოწყობილობების საგარანტიო მომსახურება;
* დამონტაჟებული სისტემების და მოწყობილობების გარანტიის შემდგომი სერვის-მომსახურეობა ხელშეკრულების საფუძველზე;
* შემკვეთის სპეციალისტების მომზადება დამონტაჟებული მოწყობილობების და სისტემების მომსახურებისათვის მომხმარებლის დონეზე;
* სამრეწველო დანიშნულების მოწყობილობების, მაკომპლექტებელი დეტალების და კვანძების შერჩევა და მოწოდება;